Nový PROGRAM IV: Mnoho povyku pro nic?

Publikováno: 11. 10. 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) začátkem října vyhlásilo nově dotační Program IV – Údržba a provoz sportovních zařízení, který v září zrušilo.

Proti novému vyhlášení upraveného programu se v otevřeném dopisu ohradila Česká unie sportu (ČUS), která je zaštiťující organizací většiny sportovních svazů. Důvodem je definice oprávněného žadatele, která umožňuje poskytnutí sportovní dotace pouze spolkům s celostátní působností (např. ČUS, sportovní svazy) nebo jejich pobočným spolkům (spolek, jehož právní osobnost se odvozuje od právní osobnosti hlavního spolku, jeho práva a povinnosti nabývá pouze v rozsahu určeném stanovami hlavního spolku). ČUS shledává problém primárně ve skutečnosti, že spolky, které nejsou pobočnými spolky, tj. téměř veškeré spolky v ČR kromě těch spadajících pod Sokol nebudou moci o dotaci z Programu IV žádat.

reakce MŠMT na otevřený dopis ČUS, náměstka pro řízení sekce sportu a mládeže Karla Kováře, lze dovodit, že se nejednalo o chybné formulování oprávněného žadatele – což by se nabízelo i vzhledem ke skutečnosti, že v minulosti zapsané spolky byly oprávněnými žadateli, ale o účel. MŠMT z definice oprávněného žadatele vyňalo spolky s argumentem, že ty obdržely státní podporu z dotačního Programu VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech. Náměstek MŠMT Karel Kovář dále uvádí, že se do budoucna plánuje navýšení financí alokovaných přímo do spolků.

Politický Program

Transparency InternationalČeská republika, o.p.s. (TI) vnímá tuto změnu v definici oprávněného žadatele o dotaci z Programu IV, jako politické rozhodnutí související se změnou nastavení stávajících dotačních programů. Zúžením definice dojde i ke snížení administrativní zátěže nejen pro MŠMT, ale i pro spolky, resp. svazy a ke zjednodušení kýžené kontroly veřejných financí, které budou v rámci Programu IV přerozděleny. Tato varianta může i do značné míry zpřehlednit aktuální systém přerozdělování financí do sportu a předejít tak byrokratickým a časovým překážkám, se kterými se žadatelé setkávají. Doposud musel jeden spolek žádat o státní dotaci v několika různých dotačních programech.

Za problematické lze považovat fakt, že v době čerpání financí z Programu VIII, nebyly spolky o jejich vynětí z definice oprávněného žadatele o dotaci Programu IV informovány, a tudíž ani nemohly plánovat, jak s obdrženými finančními prostředky nakládat.

Efektivní kontrola

Z výše zmíněného je klíčové, aby byly takovéto informace dobře komunikovány a to především s dostatečným předstihem. Nízká informovanost ze strany MŠMT a chybějící dialog mezi sportovními subjekty nepřispívá ke kultivaci sportovního prostředí, což by měl být jeden z obecných cílů Ministerstva.

V případě, že do Programu VIII bude alokováno více financí, aby mohly spolky pokrýt náklady na údržbu a provoz sportovišť, je nezbytně nutné, aby existovaly efektivní nástroje kontroly veřejných financí. Alokovat státní dotace přímo sportovním spolkům skrz Program VIII je vítané, ovšem pokud MŠMT nedisponuje s rejstříky sportovišť a sportovců, je kontrola téměř nemožná. Téma rejstříků je aktuální a pro MŠMT dokonce akutní a to primárně z důvodů, že povinnost zřízení rejstříků bylo zakotveno v novele zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. Toto TI vnímá jako jednu z priorit a proto organizovala 10. 10. 2017 kulatý stůl pro vybrané sportovní představitele, kde se diskutovalo nejen o sportovních rejstřících, ale i o souvisejících záležitostech.

Kontakt

Transparency International – Česká republika, o.p.s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8
tel.: +420 224 240 895
e-mail: sport@transparency.cz
web: www.transparency.cz
Transparentní dárcovský účet TI: 2100385154/2010

Partneři

Saatchi & Saatchi