TI vydává analýzu o privatizaci veřejného zájmu ve sportu

Publikováno: 10. 2. 2021

Analýza plánů podpory sportu s ohledem na rovnost žen a mužů | zdroj: TI

Jak funguje sport v regionech? Dochází k naplňování priorit a cílů uvedených v Koncepci podpory sportu 2016-2025 v regionech, tedy na úrovni krajů a obcí? Tyto a další otázky bylo cílem zodpovědět v naší společné publikaci, kterou v rámci projektu City Capture 2.0 vydává Transparency International (TI) ve spolupráci s Fórem 50 %. V analýze jsme se soustředili na plány podpory sportu a dotační programy všech krajů a 22 vybraných měst.

Analýza se zaměřuje především na výkonnostní a rekreační organizované sportování, které je dotované kraji a obcemi. Většina dotací do sportu je totiž přerozdělována právě na krajské a obecní úrovni, nikoli té státní. Proto se také v této souvislosti zabýváme privatizací veřejného zájmu.

O privatizaci veřejného zájmu (v angličtině: „state capture“) už bylo řečeno mnohé. Jedná se o jev, kdy soukromé zájmy ovlivňují rozhodovací procesy státu. TI se v projektu City Capture 2.0, jak už sám název napovídá, zaměřila na tento jev na regionální a komunální úrovni.

Financování sportu

Finanční příspěvky do sportu přicházejí z několika různých směrů. Jedná se především o státní příspěvky – dotace od ministerstev, hlavně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale i Ministerstev obrany či vnitra, která financují různá sportoviště a sportovní centra. Dále se do finančních zdrojů řadí veřejné rozpočty, Český olympijský výbor, domácnosti a také ostatní/vedlejší zdroje, kam spadají například loterijní společnosti.

Koncepce a plány

Primárním cílem by mělo být vytvořit na kraji koncepci, a to ideálně ve spolupráci s jednotlivými obcemi. Příkladem „good governance“ (do češtiny překládáno jako „princip dobrého vládnutí“) je i řádně zpracovaný plán, který je k naplňování koncepce nezbytný.

Analýza se takovou koncepcí zabývá. Jde konkrétně o Koncepci sportu 2016-2025, jejího uplatňování a užívání svěřené moci. Otázkou pro výzkum bylo, zda nedochází k neprofesionálnímu přístupu nebo zneužívání moci a zda Koncepce nemá negativní dopady na konkrétní jedince a skupiny jako jsou znevýhodněné děti, sportující ženy a dívky atd.

Otázce rovnosti žen a mužů ve sportu se publikace nevyhnula. Analýza tuto problematiku krátce shrnuje a zdůrazňuje několik bodů, které je třeba na státní, krajské i obecní úrovni monitorovat a průběžně vyhodnocovat, aby v této oblasti docházelo k posunům. Jedná se např. o zastoupení žen a mužů v rozhodování o přidělování sportovních dotací.

Nejčastější chyby

Koncepce, jak už zaznělo, je velmi důležitá, klíčové je ale nezapomenout na strategické plány, a hlavně stanovení konkrétních kroků, které k naplňování strategie a následně koncepce povedou. To je podle analýzy nejčastější problém, který kraje a obce měly.

„Většina zkoumaných subjektů, tedy krajů a obcí, si je vědoma důležité role sportu a jeho potenciálu v podobě socializačního stimulu a nástroje pro integraci různých skupin obyvatel, včetně marginalizovaných. Ke koncepcím a cílům už ale nepřidávají konkrétní kroky, které je nutno k jejich naplnění podniknout, a tím pádem tak zůstává pouze u proklamací, bez rozhodující následné realizace,“ shrnuje zjištění analýzy Pavel Jiříček, právník TI.

Analýza kromě hodnocení krajů a vybraných obcí obsahuje i příklady dobré praxe, kterými se lze inspirovat, a dále řadu doporučení, které k lepšímu naplňování koncepcí a stanovených cílů povedou.

Projekt City Capture

Publikace vznikla v rámci projektu City Capture 2.0 realizovaného TI a Fórum 50 % za podpory nadace Foundation Open Society Instituce (FOSI).

Kontakt

Transparency International – Česká republika, o.p.s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8
tel.: +420 224 240 895
e-mail: sport@transparency.cz
web: www.transparency.cz
Transparentní dárcovský účet TI: 2100385154/2010

Partneři

Saatchi & Saatchi